Close

List of DC

 

List of Dy Commissioner posted in Gumla
Sl Name From To
1 Shri Dwarika Nath Sinha 18-05-1983 31-05-1985
2 Shri A.N.P. Sinha 01-06-1985 06-10-1987
3 Shri Jariram Lal Mina 06-10-1987 17-06-1989
4 Shri C.Lal Sota 17-06-1989 07-01-1990
5 Shri Rashik Soreng 07-01-1990 16-08-1991
6 Shri Vijay Kumar Verma 16-08-1991 28-12-1992
7 Shri Liyan Kunga 28-12-1992 01-06-1994
8 Shri K. VidyaSagar 01-06-1994 06-10-1994
9 Shri Rajendra Prashad 06-10-1994 05-05-1995
10 Smt Alka Tiwari 05-05-1995 27-11-1996
11 Shri Sukhdeo Singh 27-11-1996 08-07-1998
12 Shri R.K. Khandelwal 08-07-1998 03-05-1999
13 Shri Vinod Kispotta 03-05-1999 30-11-2000
14 Shri D.K. Tiwary 30-11 2000 21-12-2000
15 Shri Ajay Kumar Singh 21-12-2000 23-11-2002
16 Shri Sashi Ranjan Kumar 23-11-2002 09-09-2003
17 Shri Siyaram Pd. Sinha 09-09-2003 19-10-2004
18 Shri Sunil Kumar 19-10-2004 31-07-2005
19 Shri Mohanlal Rai 02-08-2005 28-11-2006
20 Shrimati Aradhana Patnayak 28-11-2006 11-06-2007
21 Shri Vinay Kr. Ambast (In-Charge) 11-06-2007 12-08-2007
22 Shrimati Aradhana Patnayak 12-08-2007 28-03-2008
23 Shri Madanlal Das (In-Charge) 29-03-2008 23-05-2008
24 Dr. Himani Pandey 23-05-2008 17-02-2009
25  Shri Rahul Sharma  17-02-2009  25-06-2012
26 Shri Shubhendra Jha 25-06-2012 31-01-2013
27 Shri Punai Oraon  (In-Charge) 31-01-2012 07-02-2012
28 Dr. Pravin Shankar 07-02-2012 03-09-2013
29 Smt Bina Srivastava 03-09-2013 18-10-2014
30 Shri Gouri Shankar Minz 18-10-2014 16-06-2015
31 Shri Dinesh Chandra Mishra 16-06-2015 27-12-2015
32 Shri Shri Shrawan Sai 27-12-2015 08-06-2018
33 Shri Shashi Ranjan 08-06-2018 17-07-2020
34 Shri Shishir Kumar Sinha 17-07-2020 28-02-2022
35 Shri Sushant Gaurav (IAS) 28-02-2022 28-07-2023
36 Shri Karn Satyarthi (IAS)
28-07-2023